Vendy Sr. Sec. School, Daulatpur Gaulapar Haldwani (Nainital )